HST-S1M-SE User Manual

Manual
Evaluation Kits
Author
admin
Date
2018-11-06 16:20
Views
343
Language : Korean

Version : 1.7.1

2017/02/13 최초업로드 V0.9
2017/02/14 기술문의 연락처 수정 및 표지 등록 V0.9
2017/02/14 펌웨어 통신속도 정보 추가 V0.9
201702/15 기술문의 연락처 추가 V0.9
2017/03/21 제품 구성 수정 V0.9
2017/03/24 필터 및 알고리즘 사용법 업데이트 V0.9
2017/04/28 주파수 정보 정정 V0.9
2017/05/30 필터 및 알고리즘 사용법 업데이트 V1.0
2017/07/06 Detecting Range 수정 V1.1
2017/07/11 필터 및 알고리즘 사용법 업데이트 (5.3.2 Firmware Output, 6. 제공 알고리즘 사용법) V1.2
2017/07/21 필터 및 알고리즘 사용법 업데이트 (6.2 제공 필터 사용법, 6.3 제공 알고리즘 사용법) V1.3
2017/07/25 윈도우 프로그램 사용법 및 펌웨어 다운로드 부분 설명 추가 (6. 윈도우즈용 프로그램 사용법, 5.3.1.3. 펌웨어 다운로드) V1.4
2017/09/21 GUI 화면 및 주파수 정보 업데이트 V1.5
2017/11/13 필터 및 알고리즘 사용법 업데이트(4장 전체, 다운로드 주소 수정, 알고리즘 명칭 수정(사람감지→이동물체거리감지)) V1.6
2017/12/08 예제코드 적용 GUI 화면 수정 V1.7
2018/05/24 호흡감지, 침입감지 알고리즘 및 인터페이스 수정 V1.7.1
Total 121
Title Language Date Version Download
UMAIN Radar Sensor Brochure_Korean ver.
admin | English | 2019.04.03 | Version 1.0
Korean 2019.04.03 1.0
UMAIN Radar Sensor Brochure_English ver.
admin | English | 2019.04.03 | Version 1.0
English 2019.04.03 1.0
HST-D3 SDK (for Linux)
admin | English | 2019.01.24 | Version 2.0
English 2019.01.24 2.0
HST-S1M-SE User Manual
admin | English | 2019.01.24 | Version 1.7.1
English 2019.01.24 1.7.1
UWB-Radar 4.6_Manager_Install
admin | English | 2019.01.18 | Version 1.0.0
English 2019.01.18 1.0.0
UWB-Radar 4.6 I (Genenal Sensor) User's Manual
admin | English | 2019.01.18 | Version 1.0.0
Korean 2019.01.18 1.0.0
UWB-Radar 4.6 II (Vital Sensor) User's Manual
admin | English | 2019.01.18 | Version 1.0.0
Korean 2019.01.18 1.0.0
HST-D3 SDK (for Windows)
admin | English | 2018.11.06 | Version 1.1.3
English 2018.11.06 1.1.3
HST-D3 User Manual
admin | English | 2018.11.06 | Version 1.9.6
Chinese 2018.11.06 1.9.6
HST-D3 User Manual
admin | English | 2018.11.06 | Version 1.9.6
English 2018.11.06 1.9.6